Grus- og Pukkregisteret i Os kommune

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register, etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser og dermed gi grunnlag for en helhetlig vurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusfore- komstene. Feltregistreringene er utført på økonomiske kartverk i målestokk 1:20 000. Resultatene presenteres i tekst, kart og tabeller. Os kommune er godt forsynt med sand og grus. Det er registrert 31 sand og grusforekomster, hvorav 24 er volumberegnet til samlet å inneholde 57 mill m3. De største og kvalitetsmessig beste forekomstene ligger i sidedalene mot øst. Sand er den dominerende kornstørrelse i de fleste forekomstene. Det bør utføres oppfølgende undersøkelser av de mest ineressante forekomstene, slik at de beste kan reserveres for uttak og sikre kommunen tilgang til disse ressursene i framtida.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.191
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark