Grus- og pukkregisteret i Oppland fylke, oppdatert versjon.

Rapporten er en redigert og oppdatert versjon av NGU-rapporten 1807/5, "Grusregisteret i Oppland fylke" fra 1982. Hensikten med rapporten er å gi en kommunevis oversikt over sand- og grusforekomster, pukkverk og prøvetatte pukk-lokaliteter. I vedlegg A er det gitt en beskrivelse av Grusregisteret, hvordan det er oppbygd, hvilke registreringskriterier som brukes og i hvilke former data kan presenteres. Det er totalt kartlagt 772 sand- og grusforekomster, hvorav 613 er volumberegnet til knapt 1000 mill m3, og det er registrert 18 pukkverk hvorav 8 var i regelmessig drift. Sand- og grusressursene i fylket er ujevnt fordelt. Gudbrandsdalen med sidedaler er rik på sand og grus, og med best kvalitet i de nordlige områdene. Kommunene i Valdres-. Toten- og Hadelandsregionen er gjennomgående fattige på sand og grus. Unntakene er Sør-Aurdal, Nordre Land og Jevnaker. Det er idag forholdsvis liten pukkproduksjon i fylket, men pukk vil trolig bli mer bruk i kommuner med små sand- og grusressurser og til vei- og betongformål med strenge kvalitetskrav.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.178
Page number:
215
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland