Grus- og Pukkregisteret i Notodden kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Statens kartverk Telemark hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1983. NGU har ansvaret for vedlikehold av Grus- og Pukkregisteret. I Notodden ble oppdateringen utført i 1994. Alle forekomstene fra første gangs registrering ble befart og oppdatert. Forekomstene ble digitalisert og presenteres på "Ressurskart: Sand, grus og pukk M 1:50 000". Notodden kommune er godt forsynt med sand og grus. Det er registrert i alt 31 forekomster med et volum som totalt er anslått til 35,6 mill.m3. Mange av forekomstene er store og de ligger spredd over det meste av kommunen. De viktigste sand- og grusforekomstene for uttak i dag er nr. 3 Gammelstulkåsmoen og nr. 30 Hovemoen hvor det årlig tas ut store volum sand og grus. Sprøhet- og flisighetsanalyser og bergarts- og mineraltellinger på sand- og grusmaterialene fra Notodden, tyder på at materialet de fleste steder har gode mekaniske egenskaper. Det er imidlertid påvist alkalireaktive bergarter i sand- og grusmaterialet fra kommunen. Under spesielle forhold kan dette være skadelig brukt i betong. En bør være oppmerksom på dette dersom massene blir brukt som tilslag i betong i fuktig klima, for eksempel til dammer og bruer. Det er registrert 3 pukkforekomster. En med uttak i sporadisk drift og to nedlagt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.029
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark