Grus- og Pukkregisteret i Nome kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. I Nome kommune ble feltarbeidet med ajourhold og oppdateringen utført i 1994. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- og Pukkregisteret er åpen for alle og kan fås ved henvendelse til NGU. Nome kommune har store sand- og grusreserver. Det er registrert 20 forekomster hvorav 17 er sand- og grusforekomster, 2 steintipper etter kraftverksutbyg- inger og ett steinbrudd. 15 forekomster er volumberegnet og inneholder til sammen over 40 mill. m3 sand og grus. De viktigste forekomstene i kommunen er 5 Storemo, 10 Øvre Verpemoen og 14 Verpekåsene. Det er også de samme som det er drift på i dag. I tillegg til oppfølgende undersøkelser av disse, er det viktig å undersøke forekomst 6 Nesmoen med hensyn til kvalitet og mengde. Spesielt områder med muligheter for grove masser som grus og stein er det viktig å undersøke. Selv om kommunen har store reserver med sand og grus, er det viktig at de beste forekomstene, eller deler av disse blir reservert som områder for råstoff- utvinning i kommuneplanenes arealdel. Oppfølgende undersøkelser vil gi kommunen et nyttig redskap i forvaltningen av disse byggeråstoffene i framtida.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.073
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark