Grus- og Pukkregisteret i Nissedal kommune

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGU's database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- og Pukkregisteret er åpen for alle og kan fås ved henvendelse til NGU. Det er registrert 59 sand- og grusforekomster i Nissedal kommune. 31 av disse er volumberegnet til samlet å inneholde ca. 4 mill. m3. I tillegg er det registrert 6 steintipper og 2 uttak i fast fjell. Forekomstene ligger spredt rundt i hele kommunen og 45 massetak gjør tilgangen til masser for lokale og private formål enkel. Mange av de nedlagte massetakene gir skjemmende land- skapssår og burde vært rehabilitert og tilplantet. Styrkemessig er grusmaterialet av tilfredstillende kvalitet og innholdet av glimmer i sandfraksjonen så lavt at det ikke vil ha negativ innvirkning ved bruk som betongtilslag. De fleste forekomstene har imidlertid for lite grovt materiale til å være godt egnet for knusing til vegformål. Det anbefales at en del aktuelle forekomster undersøkes nærmere for å gi kommunen et grunnlag for en framtidig forvaltning av disse ressursene, slik at de best egnede kan reserveres for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.070
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark