Grus- og Pukkregisteret i Kviteseid kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGU's database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- og Pukkregisteret er åpen for alle og kan fås ved henvendelse til NGU. I Kviteseid kommune er det registrert 37 forekomster hvoran 33 er sand- og grusforekomster, 3 er steintipper etter kraftverksutbygginger og 1 er et pukkverk. 23 forekomster er volumberegnet og inneholder tilsammen 27 mill. m3 sand og grus. Flere større forekomster sentralt i kommunen gjør at tilgangen til masser for de fleste formål er god. Steinbruddet produserer grovt tilslag til faste vegdekker og til bære- og forsterkningslag. Kommunen er derfor godt forsynt med byggeråstoff for veg- og betongformål. Det anbefales at en del aktuelle forekomster undersøkes nærmere for å gi kommunen et grunnlag for en framtidig forvaltning av disse ressursene, slik at de best egnede kan reserveres for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.072
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark