Grus- og Pukkregisteret i Karasjok kommune, Finnmark fylke.

Det er i alt registrert 50 sand- og grusforekomster i Karasjok kommune. I tillegg er det registrert ett uttakssted for fast fjell. Det totale volumet er anslått til 8 mill kvm. innen 9 viktige forekomster. Særlig er forekomstene ved Ajunnjarga (fnr.15), Jergul (fnr.22) og Harreguolbe (fnr.19) viktige grusforsyninger. Prøvetaking viser at innholdet av sterke bergartskorn i grusfraksjonen er høyt innen de viktigste forekomstene. Glimmerinnholdet er i begge sandfraksjonene er for alle prøvetatte fore- komster så lavt at det ikke vil ha noen ugunstig innflytelse på vannbehovet i betong. Kommunen vil på kort og lang sikt være selvforsynt med sand og grus til alle vanlige formål. Ut fra dagens forsyningssituasjon og forbruksmønster finner ikke NGU at det foreløpig er behov for oppfølgende undersøkelser. Likevel kan det seinere bli behov for objektrettede undersøkelser med tanke på spesielle' kvaliteter eller strengere krav til dokumentasjon av kvalitet. "

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.192
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark