Grus- og pukkregisteret i Hasvik kommune, Finnmark fylke.

I Hasvik kommune er det påvist 10 løsmasseforekomster. Blant disse er det åtte grusforekomster, en forekomst med urmasser samt en forekomst med dypforvitret fjell. Det er registrert ett uttakssted for fjell og to prøvelokaliteter med tanke på pukkproduksjon. Ingen av grusforekomstene er i naturlig tilstand egnet til høyverdige veg- og betongformål. Kommunen er godt forsynt med fyll- masser. Forekomsten ved Korsvikvatnet (fnr.10) kan på sikt bli viktig i fyll- masseforsyningen til tettstedet. Det er betydelige fyllmassereserver i fore- komsten ved Markkjeila (fnr.4). NGU har påvist at det kan produseres pukk av normalt god kvalitet fra gabbroen ved Hasvik sentrum. Kommunen vil være av- hengig av å importere masser til høyverdige veg- og betongformål. Ut fra dagens forsyningssituasjon finner ikke NGU at det er behov for oppfølgende undersøkelser i Gamvik. Likevel kan det bli behov for objektrettede under- søkelser med tanke på spesielle kvaliteter og strengere krav til dokumentasjon av kvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.181
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark