Grus- og Pukkregisteret i Fyresdal kommune

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret i Telemark. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. Alle forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGU's database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. I Fyresdal kommune er de fleste forekomstene konsentrert langs hoveddalføret. De største forekomstene ligger mellom Fyresvatnet og Veum. Sør for Fyresvatnet er det mange mindre forekomster. I sidedalene er det få sorterte avsetninger, men flere mindre massetak i morene. Disse er brukt til mindre kvalitetskrevende lokale formål. I kommunen er det flere steintipper fra kraftverksutbyggingen. Fra flere av disse er det tatt ut masser som er brukt til ulike formål. De viktigste forekomstene for uttak av byggeråstoff i dag er 13 Snarteland og 3 Molandsmoen. Det anbefales at en del andre utvalgte forekomster blir undersøkt nærmere for å bestemme kvalitet og mengde. Ut fra disse resultatene bør det utarbeides en forvaltningsplan for utnyttelse av naturressursene. Dette vil bidra til at viktige forekomster ikke blir nedbygd og sikrer til- gangen til nødvendige byggeråstoffer i framtida.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.069
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark