Grus- og Pukkregisteret i Folldal kommune, Hedmark fylke

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register, etablert for å gi oversikt over tilgjengelige sand- og grusforekomster, og dermed danne grunnlag for en fornuftig forvaltning av disse ressursene. Feltregist- reringen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:20.000. Resultatene presenteres i form av tekst, kart og tabeller. Folldal kommune har mange og store sand- og grusforekomster. Med et totalt volum på 260 mill. m3 og 53 registrerte forekomster er Folldal å betrakte som en overskuddskommune. Selv om flere forekomster og ca. 100 mill. m3 er båndlagt gjennom vern, er kommunen selvforsynt med disse byggeråstoffene i lang tid framover. Styrkemessig er materialet godt egnet til vegformål i de sør- og østlige deler av kommunen. I nord og vest er det et større innslag av svake bergarter. Forekomstene ligger jevnt fordelt i hele kommunen, noe som gir begrensede transportavstand- er.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.183
Page number:
54
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark