Grus- og Pukkregisteret i Finnmark fylke

Grusregisteret gir en kommunevis oversikt over de totale sand- og grusres- surser. For den enkelte forekomst kan det blant annet lagres opplysninger om mektighet, volum, materialkvalitet og bruk av grunnarealer. I Finnmark er det kartlagt og registrert i alt 1052 sand- og grusforekomster. I alt er 481 forekomster areal- og volumberegnet. Dette tilsvarer et totalt volum på 1878 mill. m3. De største grusforekomstene ligger i de store dalfør- ene og i dalmunninger foran disse. Store forekomster ligger i Alta, Nesseby, Porsanger, Tana og Sør-Varanger. Forekomstene dekker i dag bare fylkets eget grusbehov. Kapasiteten er dog langt større. På sikt kan reservene bli aktuelle både på det innenlandske og utenlandske markedet. I kystkommunene finnes det derimot lite grus. Det ble i alt registrert 475 massetak, hvorav 45 ble rapportert å være i drift og 110 i sporadisk drift. Gruskvaliteten er jevnt over god for viktige forekomster i Nesseby, Alta og Porsanger, som forsyner store deler av Finnmark med kvalitetsgrus. I kystkommunene er forekomstene generelt av dårlig kvalitet og har lite volum. Arealkonfliktene i samband med utnyttelse av grusressursene er små i forhold til andre deler av landet. I alt er det registrert 23 pukkverk eller uttakssteder for fjell med antatt pukksteinskvalitet. De fleste lokaliteter er engangsuttak til forbygninger og moloer. Det er bare registrert 4 pukkverk med noenlunde stabil produksjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.097
Page number:
93
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark