Grus- og Pukkregisteret i Engerdal kommune, Hedmark fylke

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register, etablert for å gi oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster, og dermed danne grunn- lag for en helhetlig vurdering av alle interesser knyttet til disse forekom- stene. I Engerdal kommune er det mangelfull dekning av økonomisk kartverk. Forekomstene er derfor registrert på kart i målestokk 1:50.000 (M711). Resultatene presenteres i tekst, tabeller og kart. Engerdal har nok sand og grus til å dekke sitt behov til vei- og betongformål i overskuelig framtid. Forekomstene ligger spredt i hele kommunen, noe som reduserer transportav- standene av slike masser. Styrkemessig er massene godt egnet til vegformål, men kornstørrelsen vil en del steder sette begrensninger for anvenelsesom- rådene. Det er registrert 28 forekomster med et samlet volum på 45 mill. m3.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.185
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark