Grus- og Pukkregisteret i Bø kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. I Bø kommune ble dette arbeidet gjennomført i 1995. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presen- teres på ressurskart i målestokk 1:50 000. I Bø kommune er det registrert 31 sand- og grusforekomster hvorav 18 er volum- beregnet til samlet å inneholde ca. 50 mill. m3 sand og grus. Selv om mye av disse massene hovedsakelig består av sand, må kommunen regnes som en overskuddskommune som vil være selvforsynt med masser til de fleste formål i uoverskuelig tid. Det er likevel viktig at de mest interessante forekomstene blir undersøkt nærmere for å bestemme egenskaper og volum. Dette vil hjelpe kommunen med å forvalte disse ressursene på en måte som sikrer tilgangen på byggeråstoffer i framtida, samtidig som forholdet til miljø og landskap ivaretas.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.068
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark