Grunnvatn i Strand kommune

Strand kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på kartstudier samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter/person pr. døgn. Prioriterte område for nærmare vurdering av grunnvassforholda: Fiskå: ("Mogeleg"). Borebrønnar i fjell kan vera aktuelt. Botne: ("Mogeleg"). Både boring i fjell og lausmassar vil truleg gje nok vatn til å dekka vassbehovet. Idse: ("Mogeleg"). Forholda er usikre med omsyn til grunnvassforsyning. Synfaring er nødvendig for å gje ei sikrare vurdering.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.113
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland