Grunnvatn i Sauda kommune

Sauda er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på kartstudie og tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter/person pr. døgn. 90 % av befolkninga vert tilknytt det nye grunnvassverket som er under etablering. Kommunen har ikkje prioritert område utanom dekningsområde til dette vassverket. Gode forhold for grunnvassutnytting.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.109
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland