Grunnvatn i Melhus kommune.

Melhus kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingange byggjer på tidlegare undersøkingar samt synfaring i dei ulike områda. For dei prioriterte stadane er konklusjonen: Gåsbakken - god i lausmassar, Fremo - god i lausmassar, Jåren - mogeleg i lausmassar. Avsetninga på Jåren er den eineste som ikkje er undersøkt. Ei boring her kan stadfesta/avkrefta konklusjonen. Grunnvassforekokmsten på Fremo kan forsyne heile kommunen med vatn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.124
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport