Grunnvatn i Kvitsøy kommune

Kvitsøy kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane er basert på gjennomgang av tilgjengeleg kartmateriale. I rapporten er det gjeve ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. Kommunen har ikkje prioritert område der forhald for grunnvassforsyning vart ynskt vurdert. Det er ingen lausmasseførekomstar som eignar seg til større grunnvassuttak i kommunen. Ved boring av fjellbrønnar vil det finnast lite vatn, truleg mindre enn 0,1 l/s pr. borehol.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.105
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland