Grunnvatn i Gjesdal kommune

Gjesdal er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det er tre prioriterte område. Vurderingane byggjer på synfaring og boring samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter/person pr. døgn. Prioriterte område: Oltedal: Eksisterande grunnvassverk med behov for auka kapasitet og betre vatn. Mogeleg å auka kapasiteten ved nye brønner i same område. Betre vatn kan oppnåast ved betre klausulering av området (God). Gilja: Både utnytting av kjelder og borebrønner i fjell/lausmassar kan truleg dekka vassbehovet. ("Mogeleg"). Dirdal: Gode forhold for utnytting av grunn- vatnet i lausmassane. ("God").

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.095
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland