Grunnvatn i Bokn kommune

Bokn kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane i hovudsak er basert på gjennomgang av tilgjengeleg bakgrunnsmateriale. Rapporten inneheld ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. Kommunen har ikkje prioritert områder der forholda for grunnvassforsyning vart ynskt vurdert. På vestre Bokn er det gode forhold for grunnvassforsyning frå fjell til mindre vassverk. På austre Bokn er det for det meste dårlege forhold for uttak av grunnvatn til vassforsyning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.099
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland