Grunnvassundersøkinger ved Dalegarden i Vaksdal kommune

NGU har utført grunnvassgeologiske undersøkingar ved Dalegarden i Vaksal kommune. Boringar, testpumping og vassanalysar viser eit veleigna område for plassering av brønnar for langs tid prøvepumping. Nydanning av grunnvatn til brønnane må baserast på indusert innstrøymning frå Daleelva. Avstand og topografi frå elva vert vurdert til å vera tilstrekkelig til å få fullgod rensing av elvevatnet. Det vert tilrådd å føra prosjektet vidare i fase II med etablering av brønnar for utføring av pumpeforsøk og langtidsprøvepumping.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.319
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland