Grunnvannsundersøkelser ved Nedre Breivik, Skjerstad kommune

I forbindelse med prosjektet "Økt bruk av grunnvann" har NGU i 1998 gjennomført grunnvannsundersøkelser for forsyningsstedet Nedre Breivik i Skjerstad kommune, Nordland fylke. Det er undersøkt muligheter for grunnvannsuttak fra elvesletten ved Mølnelva. Vannbehovet er oppgitt til 2,0 l/s. Feltundersøkelsene har omfattet befaring, løsmasseboringer, kapasitetstesting og uttak av masseprøver og vannprøver. Det ble boret 3 borehull og satt ned en 5/4" testbrønn for langtidsprøvepumping. En vannanalyse som ble tatt under nedsetting av brønnen viser at grunnvannet har god kvalitet og tilfredsstiller alle kravene i drikkevannsnormen. Kapasiteten ble målt til om lag 1,4 l/s. Skjerstad kommune har nå prøvepumpet brønnen i 4 mnd. og gjort målinger av kapasitet og endringer i grunnvannsstand. Det er også målt temperatur og ledningsevne til grunnvannet og elva. I tillegg er det tatt ut flere vannprøver for bakteriologiske og fysisk/kjemiske analyser hos Næringsmiddeltilsynet. Resultatene fra prøvepumpingsperioden er så langt positive, det anbefales derfor å sette ned en fullskalabrønn som beskrevet i kapittel 4.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.163
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland