Grunnvannsundersøkelser ved Gudå, Meråker kommune

Tidligere undersøkelser har vist muligheter for grunnvannsuttak fra en grusavsetning (esker) ved Kastet like øst for Gudå. For å få en bedre kartlegging av avsetningen og for å finne en gunstig brønnplassering ble det foretatt flere sonderboringer, enkle testpumpinger og prøvetaking av grunnvannet og løsmassene. Resultatene fra disse undersøkelsene viste store variasjoner i vanngiverevne og kjemisk vannkvalitet. Det var særlig store variasjoner i konsentrasjonen av natrium, klorid, jern og mangan. På grunnlag av disse resultatene, ble det boret en 3"-brønn for langtids prøvepumping. Kapasiteten har vært relativt stabil på ca 1000 l/min. Den hygieniske kvaliteten har vært bra, men på grunn av utfellinger av jern har fargetallet og spesielt turbiditeten vært for høy. De største problemene med grunnvannet er likevel det alt for høye innholdet av jern og mangan. Selv om det er teknisk mulig å fjerne disse elementene anbefales det videre undersøkelser for å finne en gunstigere lokalitet for grunnvannsuttak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.015
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport