Grunnvannsundersøkelser på Auestad, Grødaland og Skretting i Hå kommune, Rogaland fylke

I forbindelse med NGU's deltagelse i "Prosjekt Vannforsyning" (PROVA) ble det i oktober 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Hå kommune, Rogaland fylke, i brønner i lokalitetene Auestad, Grødaland og Skretting. Propsjektets målsetting var å klarlegge kvalitet av dyptliggende grunnvann i Jærenområdet med tanke på utnyttelse i kommunal/regional drikkevannsforsyning samt å legge grunnlag for en vitenskapelig dokumentasjon av løsmassestratigrafi, hydrogeologi og dannelseshistorie for den særegne kvartærgeologiske provinsen som Jæren-regionen representerer. Det konkluderes med at de gjennomførte undersøkelser gir positive indikasjoner med tanke på utnyttelse av grunnvann for kommunal/regional vannforsyning i lokalitetene i Grødaland og Skretting. For Grødaland er det i første rekke massene i dyp 13-42m under terrengoverflaten som synes aktuelle for nærmere klarlegging av kapasitet og grunnvannskvalitet. Ved Skretting er det påvist relativt god vanngiverevne for masser ned til 12 m's dyp. Kapasitet og grunnvannskvalitet i løsmassene langs et nord-syd-gående profil fra Håland til Oppstad bør klarlegges nærmere. For de undersøkte lokalitetene er det, med bakgrunn i målinger i felt, faglig skjønn og erfaringer, angitt estimater for totalkapasitet i enkeltbrønner av størrelsesorden 10-20 l/s. Sikker verifisering av totalkapasiteter og vannkvalitet kan kun gjøres gjennom oppfølgende boringer og langtids testpumpinger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.059
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland