Grunnvannsundersøkelser i Verran, Nærøy, Vikna, Fosnes og Namsos.

Ut fra sonderboringer og enkle testpumpinger med prøvetaking, er det gitt en vurdering av mulighetene for grunnvannsuttak fra løsavsetninger. Utvelgelsen av de undersøkte avsetningene er gjort på bakgrunn av kartleg- gingen i forbindelse med programmet "Grunnvann i Norge" og i samråd med de enkelte kommuner. Resultatene viser at det er gode muligheter til å dekke det oppgitte behovet med grunnvann i Malm i Verran, Eidshaug og Dalan-Torstad i Nærøy, Jøa i Fosnes og Hestvika i Namsos. På de andre stedene er mulighet- ene mindre eller mer usikre. For alle undersøkte avsetninger må det under- strekes at en sikker vurdering av både kapasitet og kvalitet på et grunnvanns- uttak først kan gjøres etter en lengre tids fullskala prøvepumping.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.231
Page number:
53
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport