Grunnvannsundersøkelser i Os kommune, Hedmark

Norges geologiske undersøkelse (NGU) foretok i september 1996 prøveboringer med tanke på mulig grunnvannsforsyning til Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdal i Os kommune, Hedmark. Undersøkelsene inngikk i "Program for vannforsyning" i Hedmark fylke, som et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Os kommune/Hedmark fylke Det ble for alle tre stedene påvist grunnvannsforekomster som etter forunder- søkelsene synes å ha god kapasitet og vannkvalitet. Basert på resultatene fra prøvepumpingene, de fysisk-kjemiske vannanalysene og kornfordelingsanalysene, gir rapporten anbefalinger og spesifikasjoner for konstruksjon av produksjons- brønner, og forventet brønnkapasitet for de tre stedene. Lang tids prøvepumping må imidlertid gjennomføres etter at brønnene er satt ned, for å avgjøre om anleggene ved full belastning virkelig vil dekke kravene som stilles til vannkvalitet og kapasitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.069
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark