Grunnvannsundersøkelser i Jondal kommune

I forbindelse med "Prosjekt vannforsyning" (PROVA) har NGU i 1997 gjennomført grunnvannsundersøkelser for seks forsyningssteder i Jondal kommune, Hordaland fylke. Grunnvann fra løsmasser er vurdert for Jondal sentrum, Herand og Øvre Krossdalen. Oppgitte vannbehov er henholdsvis 200 000,100 000 og 50 000 l/døgn Feltundersøkelsene har omfattet befaring, georadarundersøkelser, løsmasse- boringer for kapasitetstesting og uttak av vannprøver og masseprøver. Det ble påvist gode muligheter for grunnvannsuttak ved Herland og Jondal sentrum. Etter NGUs vurdering vil trolig de oppgitte vannbehovene der kunne dekkes. I Øvre Krossdalen er det ingen egnede løsmasseavsetninger, men bygda vil trolig kunne forsynes med grunnvann fra fjell ved å bore brønner på de foreslåtte lokalitetene. Mulighetene for uttak av grunnvann i fjell er også vurdert for forsynings- stedene Torsnes, Hammaren og Kysnes. Vannbehovet for Torsnes er noe usikkert, men er i overkant av 50 000 l/døgn, for Hammaren og Kysnes er det omlag 20 000 l/døgn (50 000 l/døgn for hele Kysnesstrand). Vurderingene er gjort på grunnlag av befaring, sprekkekartlegging, studie av ulike kart og opplysninger om tidligere boringer. Ved Hammaren bør et tilleggsborehull på henvist lokali- tet gi et tilfredstillende supplement til eksisterende vannverk. For forsyningsstedene Torsnes og Kysnes bør vannbehovet kunne dekkes ved å bore i de prioriterte områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.046
Page number:
79
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland