Grunnvannsundersøkelser i Eresfjord, Nesset kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) utførte i juli 1993 en grunnvannsundersøkelse i Eresfjord i Nesset kommune. Undersøkelsen hadde en todelt målsetting; en praktisk del for å klarlegge kvantitet og kvalitet av grunnvannsressurser i Eresfjord og en forskningsdel for å fremskaffe data om samspillet mellom sedimentologi og hydrogeologi. Rapporten beskriver kun resultatene fra den praktiske delen av undersøkelsene. Undersøkelsen dokumenterer positive forhold for uttak av grunnvann i den nordvestre del av den store grusvifta ved Frisvoll-Fagerslett-Syltebø. Grunnvannet har relativt lav alkalitet, pH og ioneinnhold som følge av lavt kalkinnhold i berggrunn og løsmasser. Et grunnvannsanlegg etablert i det undersøkte området vil trolig dekke vannbehovet både for Eresfjord og for kommunesenteret Eidsvåg. For Eresfjord vil det trolig fortsatt være fordelaktig å benytte eksisterende vannkilde som supplement i vannings-sesongen. Uttak av grunnvann vil trolig også ha stor interesse for lokalt "rognklekkeri". For videreføring av prosjektet anbefales en langtidsprøvepumping (min.3 mndr.) gjennomført. Undersøkelsene i Eikesdal gir grunnlag for en relativt entydig konklusjon om at det både utfra kvantitative og kvalitative vurderinger vil være mulig å benytte grunnvann som vannkilde ved eksisterende vannforsyningsanlegg.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.020
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport