Grunnvannsundersøkelser i Berlevåg kommune innen program for vann- forsyning

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, som et ledd i Folkehelsas prosjekt "Program for vannforsyning", vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning til stedene Kongsfjord og Berlevåg. Vurderingene ble gjort på grunnlag av felt- befaringer, georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Vannforsyning til fiske- industri gir høye vannbehov i forhold til befolkningsgrunnlaget på begge stedene (66 l/s for Berlevåg og 12 l/s for Kongsfjord). Dette medfører at grunnvann fra fjellbrønner er uaktuelt som vannkilde. Grunnvannsmulighetene ved Berlevåg er knyttet til elveavsetninger ved Veddalselva og Storelva. Georadarmålingene indikerte områder med grovkornige løsmasser som kunne være egnet grunnvannsuttak, men sonderboringene viste løsmasser bestående av et topplag med sand og grus på opptil 4 m over finkornige marine sedimenter. Tykkelsen på det grove topplaget er for liten for betydelige grunnvannsuttak. Ved Kongsfjorden ble det ikke påvist egnede løsmasseavsetninger for større grunnvannsuttak. Det gunstigste alternativet for bedring i vannforsyningen er derfor sikring og vannbehandling av nåværende vannkilde.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.082
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark