Grunnvannsundersøkelser i Aure kommune

I forbindelse med Folkehelsas prosjekt "Forbedring av drikkevannskvalitet fram mot år 2000" har Aure kommune kontaktet Norges geologiske undersøkelse for å få utredet mulighetene for grunnvannsforsyning til flere små forsyningssteder i kommunen. Vannbehovet for de aktuelle forsyningssteder varierer fra 0,04 l/s til 0,16 l/s. Dette er vannmengder som det kan være mulig å oppnå ved boring i bergarter som opptrer i Aure kommune. Vannbehovet er beregnet etter 350 l/pr. person pr. døgn, pumpet mot utjevnings- basseng. Det er foretatt anvisninger av eventuelle borepunkter i fjell. I Todal og ved Skogset finnes det løsmasser kan være aktuelle å undersøke nærmere.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.120
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport