Grunnvannsundersøkelser ved Varhaug 1997, Hå kommune, Roigaland fylke

Som en oppfølging av de grunnvannsarbeider som ble utført i 1996 (NGU Rapport 97.059) ble det i 1997 utført 11 sonderboringer/testpumpinger i Varhaugområdet. Målet for disse oppfølgende undersøkelsene var å legge frem et faglig dokumentert og begrunnet forslag for plassering av en fullskala brønn for langtidsprøvepumping. Det ble utført sonderboringer/testpumpinger ved Grødaland, Primstad, Sjoar- skjella, Håbakken, Steinholen, Varhauggårdene og i området mellom Varhaug kirke og Auestadgårdene. For Grødaland og Varhauggårdene konkluderes det med at større grunnvannsuttak kan være mulig. Lokalitetene ligger imidlertid ugunstig plassert i forhold til eksisterende hovedledningsnett. Ved Primstad, Sjoarkjella og Håbakken synes større grunnvannsuttak ved hjelp av konvensjon- elle borebrønner ikke å være mulig. Primstad og Sjoarkjella er likevel høyst interessante lokaliteter i vannforsyningssammenheng p.g.a. de store naturlige grunnvannskildene i disse områdene. Ut fra en samlet vurdering av geologisk informasjon, beliggenhet i forhold til eksisterende hovedledningsnett samt arealbruksforhold anbefales det at grunn- vannsforholdene i skogsområdet mellom Auestadgårdene og Varhaug kirke under- søkes nærmere ved etablering av en fullskala brønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.027
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland