Grunnvannsundersøkelser ved Sundby. Verdal kommune, Nord-Trøndelag

Rapporten gir status for arbeidet som er gjort innen grunnvannsprosjektet Sundby. Først gis en oversikt over bakgrunnen for prosjektet. Deretter beskrives feltarbeid, resultater og tolkninger. Resultatene fra alle tidligere undersøkelser er også tatt med i bearbeidingen. Det skisseres en modell for dannelse av breelvavsetningen ved Sundby-Eklo. Denne avsetningen er grunnlaget for grunnvannsmagasinet som beskrives i rapporten. Plassering av pumpebrønnene med tanke på forurensninger blir også diskutert. Rapporten avsluttes med et forslag til oppfølgende undersøkelser i 1983.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1806/26
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport