Grunnvannsundersøkelser ved Semselva, Steinkjer kommune.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt forholdene for grunnvannsuttak ved Semselva i Steinkjer kommune med tanke på vannforsyning i Føllingområdet. NGU har tidligere påvist muligheter for grunnvannsuttak i området (NGU Rapport 93.040). Formålet med de oppfølgende undersøkelsene var å finne gunstigste brønnplassering og å sette ut et nett av peilebrønner for måling av grunnvannsnivået under prøvepumping. Undersøkelsene omfattet tre undersøkelsesboringer i løsmasser, samt nedsetting av en observasjonsbrønn i plast for vannprøvetaking i en gammel avfallsfylling. Alle de tre undersøkelsesboringen indikerte gode forhold for grunnvannsuttak. Grunnvannet i undersøkelsesbrønnene, samt i to prøvetatte kilder er rikt på løste mineraler (relativt hardt vann), men det tilfredsstiller kravene til drikkevann. Ut fra en samlet vurdering av beliggenhet i forhold til gammel avfallsfylling og dyrket mark, naturlig beskyttelse, grunnvannets kvalitet og mulige uttaksmengder, anbefales det etablering av en produksjonsbrønn ved undersøkelsesbrønn 2. Brønnen bør prøvepumpes i minst 3 måneder for å dokumentere kapasitet og kvalitet over tid.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.167
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport