Grunnvannsundersøkelser ved seks lokaliteter i Voss kommune

Det er utført grunnvannsundersøkelser ved seks lokaliteter i Voss kommune. Bakgrunnen for undersøkelsene var knyttet opp mot behovet for ny forsynings- kilde eller en reserve til dagens kilde. Feltbefaring ved samtlige lokaliteter samt grunnboringer ved tre av disse viste at det er mulig å ta ut ønsket mengde grunnvann fra løsmasseavsetninger ved Oppheim og Evanger. Ved Bolstad viste grunnundersøkelsene ved utvalgte lokaliteter liten mektighet på de grovkornete avsetningene og begrensete muligheter til bedret grunnvannsforsyning ved eksisterende vassverk. Det ble under feltbefaring ved Bordal, Kyte og Urdland ikke funnet egnete løsmasser for større grunnvannsuttak. Ved Kyte og Urdland er mulighetene for grunnvannsuttak fra fjellbrønner tilstede, mens mulighetene for en slik løsning synes begrenset ved Bordal.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.125
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland