Grunnvannsundersøkelser ved Rotåas utløp i Stugusjoen, Tydal kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt mulighetene for grunnvanns- uttak med Rotåas utløp i Stugusjøen. Formålet med undersøkelsene var å finne en grunnvannsforskomst med god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet og som vil medføre mindre konflikt med andre brukerinteresser enn tidligere kartlagte grunnvannsforekomster. Det ble foretatt tre undersøkelsesboringer og georadarmålinger på sørsida av Rotåa og fire undersøkelsesboringer på nordsida. Undersøkelsene viste at det er små muligheter for større uttak av grunnvann på sørsia av Rotåa, mens alle boringene på nordsida indikerte muligheter for grunnvannsuttak. Det ble påvist vannførende sand og grus ned til 12-19 m dyp. Den fysikalsk-kjemiske kvaliteten på grunnvannet er stort sett meget bra. Ut fra en helhtsvurdering der det er tatt hensyn til både tilstrekkelig kapa- sitet, god kvalitet, minst mulig konflikt med andre brukerinteresser, samt utbyggings- og driftskostnader, anbefales det nedsetting av produksjonsbrønn ved borhull 7. Rapporten gir forslag på brønndimensjonering og videre prøve- pumping av en slik brønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.044
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport