Grunnvannsundersøkelser ved Røn og Vaset, Vestre Slidre kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i 1997 foretatt georadarmålinger og undersøkelsesboringer i løsmasser for Røn vannverk (Ulven/Holden området) og Vaset (Vasetvannet). Røn vannverk har et vannbehov på 15 km3/t (4,2 l/s) mens fremtidig vannforbruk for Vaset vannverk er beregnet til ca. 100 m3/døgn (1,2 l/s) Ved Ulven/Holden er det ut fra georadarmålingene avgenset to områder som ble anbefalt for oppfølgende boringer. I det nordvestre området ble det påvist sand og grusig sand ned til minst 17,5 meters dyp i borehullene 4 og 5. I borehull 4 er det antydet noe mer finsand fra 11,5-17,5 m dyp. Prøvepumping gir omtrent 1,3 l/s pr m dyp. Vannkvaliteten er god, men man må ved langtids prøvepumping holde øye med innholdet av nitrat. Ved Vasetvannet ble det kun boret ett borehull. Her ble det påvist vannmettede sand og grusmasser fra 5-9 meters dyp. Under dette blir massene tettere og går over til finsand og silt. Prøvepumpimg gir kapasiteter som varierer mellom 1,0 og 2,9 l/s. Innholdet av kalsium i grunnvannet er noe lavt i forhold til hva som er ønskelig med tanke på korrosjon av rør. Det vil være nødvendig med pH justering og alkalisering da pH og alkalitet i grunnvannet er noe lavt. Dette kan gjøres ved hjelp av marmorfilter. Det anbefales for begge plasser å sette ned en 170 mm rørbrønn. Ved Ulven/ Holden bør den plasseres ved borehull 5 og ved Vaset ved borehull 1. Det gjøres oppmerksom på at det må foretas klausulering rundt brønnene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.023
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland