Grunnvannsundersøkelser ved Mohus i Misvær, Skjerstad kommune, Nordland fylke

I forbindelse med utnyttelse av grunnvann til drikkevannsforsyning i Misvær er det satt ned produksjonsbrønner og observasjonsbrønner ved Mohus. Geofysiske undersøkelser og sonderboringer viser at akviferen ligger i et glasifluvialt delta som består av grus og sand med en mektighet av det vannførende lag på 19m Et langtids pumpeforsøk ble utført i perioden 14/10 - 30/9-96. Tidsserier for hovedelementene viser sesongmessige variasjoner og relasjoner mellom elvevann og grunnvann er benyttet til å beregne oppholdstiden fra elv til brønn. Denne beregningen gir en oppholdstid på mellom 42-49 døgn. Ut fra våre vurderinger er grunnvannet i det undersøkte området egnet både for kommunal vannforsyning og for tapping på flasker. På grunn av lengst oppholdstid anbefaler vi at B1 brukes som produksjonsbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.050
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland