Grunnvannsundersøkelser ved Mohåggan og Muan i Meldal kommune

Det er foretatt hydrogeologiske undersøkelser og langtidsprøvepumping av to grunnvannsforekomster i Meldal kommune (Mohåggan og Muan). Undersøkelsene ved Mohåggan viser at en betydelig direkteinfiltrasjon av elvevann finner sted. Dette gir uakseptabel vannkvalitet og lokaliteten er derfor betegnet som uegnet for uttak av drikkevann. 300-400 m nord for Mohåggan ble indik- asjoner på positive forhold for grunnvannsuttak funnet i ett borpunkt. Ved eventuell etablering av en permanent vannforsyningsbrønn ved Muan forventes midlere kapasitet å være minimum 1600 l/min. Grunnvannet ved Muan tilfredstiller Folkehelsa s (SIFF) krav til innhold av uorganiske komponenter gjennom hele prøvepumpingsperioden, dog med et klart unntak for nitrat. Nitratinnholdet reduseres gjennom prøvepumpingsperioden gradvis ned mot SIFF-normen. Det anbefales at en oppfølgende prøvepumping gjennomføres ved Muan, bl.a. for å kartlegge forholdene m.h.t. bakteriologisk sikring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.208
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport