Grunnvannsundersøkelser ved Leirmo, Lom kommune, 1996

I forbindelse med vurdering av muligheter for alternativ plassering av brønn ved Leirmo, har NGU foretatt georadarmålinger langs ett profil på halvøya mellom Leira og Bøvra. Profilets plassering er vist i kartbilag -02. Hensikten med undersøkelsen var å få en oversikt over løsmassenes oppbygning og mektig- het. Innenfor det undersøkte området indikeres en begrenset løsmassetykkelse, maksimalt 6-7 m. Reflektormønsteret tolkes som grove masser av stein, grus og sand. Rapporten gir kapasitets- og vannkvalitetsvurderinger for dagens brønn ved Leirmo, og det anbefales tiltak for sikring av dette brønnområdet og vann- kvaliteten. Det angis også et område for alternativ brønnplassering basert på georadarprofilet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.084
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland