Grunnvannsundersøkelser ved Kvennbø og Vindøla i Surnadal for vurdering av grunnvann til settefiskproduksjon.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statkraft Midt-Norge utredet mulighetene for grunnvannsuttak ved Kvennbø og Vindøla i Surnadal. Statkraft vurderer å benytte grunnvann i settefiskproduksjon. Vannbehovet er oppgitt til maksimum 9 l/s. Innledningsvis ble det på begge stedene foretatt feltbefaring og georadarmåling for kartlegging av løsmassene. Ut fra disse undersøkelsene ble det så foretatt undersøkelsesboringer med testpumpinger for bestemmelse av løsmassfordeling mot dypet, og for å vurdere vanngiverevne og grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet. Ved Kvennbø er det påvist gode muligheter for grunnvannsuttak for fra over 20 m tykke sand- og grusavsetninger. Det er foretatt langtids prøvepumping for sikker vurdering av uttaksmengder og grunnvannskvalitet. Grunnvannskvaliteten er god og stabil i hele pumpeperioden, og alle analyserte parametere med unntak av pH tilfredsstiller kravene til drikkevann som er sammenlignbare med kravene til settefiskproduksjon. Kapasiteten ble lavere enn forventet og var helt nede mot 2 l/s midtvinters mot ca 10 l/s i starten. Den lava kapasiteten skyldes dårlig kommunikasjon mellom vassdrag og pumpebrønn, samt lite nedbør i store deler av pumpeperioden. En annen brønnplassering og uttak fra flere brønner gir muligheter for økt uttak. Løsmassene i det undersøkte området ved Vindøla består hovedsakelig av silt og finsand under grunnvannsspeilet, og det er følgelig små muligheter for større uttak av grunnvann. Videre undersøkelser frarådes i dette området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.082
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport