Grunnvannsundersøkelser ved Haugsbakken, Lærdal kommune.

Etter henvendelse fra Lærdal kommune har NGU undersøkt mulighetene for uttak av grunnvann i løsmasser til kommunal vannforsyning ved Haugsbakken i Lærdal. Undersøkelsene har omfattet to boringer 34 og 35 m dyp. Boringene viser at løsmassene har god vanngjennomgang og at det er gode muligheter for grunnvannsuttak. Vannkvaliteten er undersøkt ved analyse av sju grunnvannsprøver. Noen av prøvene viser høye verdier for jern- og delvis manganinnhold, men dette skyldes trolig partikler i det prøvetatte vannet. Ved permanent vannuttak forventes partikkelinnholdet og dermed jern- og manganverdiene å synke. Vannprøve fra etablert grunnvannsbrønn ca 70 m nordøst for undersøkelsesboringene har god kjemisk kvalitet og alle målte parametre tilfredstiller kravene til drikkevann. I tillegg til de to undersøkelsesboringene er det sonderboret og drevet ned fire observasjonsrør rundt det undersøkte området. Ved prøvepumping av fullskala brønner vil registreringer av vannstanden i disse rørene danne grunnlag for beregning av klausuleringssoner rundt et eventuelt vannverk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.029
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport