Grunnvannsundersøkelser ved Gulltjørna og Idse gamle vannverk, Strand kommune, Rogaland

Mulighetene for grunnvannsuttak fra borebrønner i fjell til Gulltjørna vannverk og Idse gamle vannverk er vurdert. Undersøkelsene kom inn under NGUs vann- program (vannforsyning Rogaland) som et samarbeidsprosjekt. Ved Gulltjørna er 6-7 alternative borepunkter i fjell foreslått. Vannbehovet er stort i forhold til vannmengden som en vil kunne vente for borehull i denne bergarten, men skifrene i området virker relativt bra oppsprukket. Boring av ett eller to borehull mot de største sprekkesonene anbefales før man setter igang med et mer omfattende boreprogram. Hullene bør bores med inntil 45o fall ned til 80-100 m dyp. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen(e) kobles til vannverket. Ved Idse gamle vannverk, virker skifrene mindre oppsprukket. Fem borepunkt er foreslått, hvorav de fleste krysser antatte sprekkesoner. Selv med fem borehull må en regne med en betydelig risiko for at vannbehovet ikke vil oppnås. Hullene bør bores med inntil 45o fall ned til 80-100 m dyp. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen(e) kobles til vannverket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.024
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland