Grunnvannsundersøkelser ved Gjerde og i Høyheimsvik, Luster kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på forespørsel fra Luster komune gjort grunnvannsundersøkelser ved Gjerde i Jostedalen og i Høyheimsvik ved Lustraforden. Ved Gjerde var problemstillingen å undersøke elveslettene langs Jostedøla og Krundøla med tanke på plassering av en ny løsmassebrønn. Ut fra dagens areal- bruk og for å begrense framtidige arealrestriksjoner, ble området ved Storøya på østsida av Jostedøla prioritert for undersøkelsesboringer. Det ble påvist sand og grusmasser med gode forhold for grunnvannsuttak ned til ca. 20 m dyp. En rørbrønn vil kunne gi langt mer enn det oppgitte vannbehovet på 1,2 l/s. Den fysikalsk-kjemiske vannkvaliteten er brukbar, men grunnvannet bør luftes, pH-justeres og alkaliseres for å tilfredstille kravene til god vannkvalitet. Et permanent grunnvannsuttak vil i liten grad komme i konflikt med dagens arealbruk av området. I Høyheimsvik var formålet å peke ut lokaliteter for fjellbrønner som skal forsyne et bustadfelt med et vannbehov på 1,1 l/s. Lokaliseringen av mulige borpunkt ble gjort på grunnlag av geologiske vurderinger, resultatet av tidlig- ere boringer, unngå konflikt med eksisterende brønner, mulige forurensningskilder og fremkommelighet med boreutstyr. Det er foreslått fem lokaliteter for fjellbrønner som er satt opp i prioritert rekkefølge.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.098
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport