Grunnvannsundersøkelser ved Garmo vannverk, Lom kommune, 1996

I forbindelse med oppdatering av Garmo vannverk, utførte NGU i september-96 georadarmålinger langs 3 profiler i umiddelbar nærhet av dagens produksjons- brønn. Det var ønsket å etablere en ny rørbrønn i tillegg til den eksisterende Hensikten med målingene var å finne et gunstig mulig punkt for plassering av ny produksjonsbrønn, samt gi et bedre grunnlag for å beregne sikringssoner rundt vannverket. Innenfor det undersøkte område sees få laterale variasjoner i løsmassene. Redusert penetrasjon i nærheten av dagens produksjonsbrønn, indikerer innslag av finstoff i de øvre 0-10 m. Tolkingen av georadaropptakene antyder ellers grove masser (grus/sand) ned til max ca. 23 m dypt. Basert på georadarmålingene synes det å være gode muligheter foir grunnvannsuttak i hele det undersøkte området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.083
Page number:
55
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland