Grunnvannsundersøkelser ved Finnkroken og Skoelva, Bardu kommune

Norges geologiske undersøkelse har på forespørsel fra Bardu kommune gjort grunnvannsundersøkelser ved Finnkroken og Skoelva. Undersøkelsene ligger inn under det statlige Program for vannforsyning hvor NGU har ansvaret for for- undersøkelser av grunnvann til vannforsyning. Ved Finnkroken har tidligere undersøkelser i form av geofysiske målinger og en sonderboring vist gode muligheter for grunnvannsuttak. Det ble i denne omgang foretatt fire undersøkelsesboringer som viste mellom 10 og 28 m med sand og grus over tettere masser av finsand eller morene. De beste forholdene for grunnvannsuttak ble påvist i borehull 1 og 2, der det ble kartlagt sand- og grusmasser med god vanngjennomgang ned til henholdsvis 25 og 27 m dyp. Kvaliteten på opp-pumpet grunnvann er god. På grunnlag av disse undersøkelsene er det foreslått plassering og dimensjonering av to fullskala produksjons- brønner. Ved Skoelva viste to sonderboringer henholdsvis 14 og 11 m med grus, sand, finsand og morene over fjell. Testpumpinger av undersøkelsesbrønner indikerer middels-god vanngjennomgang ned til ca. 8 m dyp i borehull 1 og ned til 4 m dyp i borehull 2. Grunnvannskvaliteten er god i den dypeste vannprøven fra borehull 1, mens den ellers er noe preget av høyt fargetall, lav pH og litt for høyt innhold av jern. Også her er det på grunnlag av forundersøkelsene gitt forslag på plassering og dimensjonering av en produksjonsbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.043
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms