Grunnvannsundersøkelser ved Dajavatn, Fauske kommune

På forespørsel fra Fauske kommune har NGU utført undersøkelser og vurderinger av mulighetene for grunnvannsuttak til vannforsyning for Dajavatn Camping. Camplingplassen har i dag et inntak i Dajavatn. Vannverket kan i følge kommunen ikke godkjennes uten omfattende vannbehandling. Vannbehovet er angitt til 1800 l/time (0,5l/s). Undersøkelsene har omfattet feltbefaring og måling med georadar. Under feltbefaringen ble det gjort vurderinger av grunnvannsuttak både fra fjell og løsmasser. På grunnmlag av feltbefaringen ble halvøya/holmen i Dajavatn og området mellom Dajavatn og Emmavatn vurdert som de eneste områdene som er aktuelle for grunnvannsuttak fra løsmasser. Georadarmålingene i disse to områdene som er aktuelle for grunnvannsuttak fra løsmasser. Georadarmålingene i disse to områdene omfatter 4 profiler samlet lengde 559m. Penetrasjonsdypet (dybderekkevidden) for reflekterte georadarsignaler er forholdsvis god og ligger stort sett rundt 20 m langs alle profilene. Utskriftene er dominert av forholdsvis kaotisk refleksjonsmønster, men lokalt med indikasjoner på skrålagning, noe som tyder på morenedominert materiale eller dårlig sorterte sand/grusavsetninger (breelvmateriale?). Ut fra georadarmålingene er det usikkert om løsmasseavsetningene har tilstrekkelig grunnvannskapasitet. Georadarmålingene indikerer at halvøya i Dajavatnet må regnes å være best egnet for oppfølgende løsmasseboringer. Det er foreslått to borepunkter, ett i vestlige del og ett i nord, og begge er lokalisert i områder med skrålagret og antatt best sortert materiale. Ut fra boringene kan det gis en vurdering av kapasitet og kvalitet. Hvis disse parametrene er positive, bør arbeidet følges opp med boring av produksjonsbrønn og prøvepumping for nøyaktig dokumentering av grunnvannskvalitet og brønnens kapasitet. Hvis grunnvannsundersøkelsene i løsmasser gir negativt resultat, bør grunnvann i fjell vurd

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.038
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland