Grunnvannsundersøkelser ved Almenningen og Kvalheim, Vågsøy kommune

Mulighetene for grunnvannsuttak fra borebrønner i fjell til Almenningen vannverk og Kvalheim vannverk er blitt vurdert. Undersøkelsene kom inn under NGU's vannprogram, vannforsyning Sogn og Fjordane som et samarbeidsprosjekt. Ved Almenningen er 4 alternative borpunkt i fjell foreslått i Austadalen og ett ved Kringlehaugane. Gneisen i området er relativt lite oppsprukket, men tre av borhullene er foreslått slik at de krysser større sprekkesoner. Hullene bør bores med 45o fall ned til 80-100 m. dyp. En må regne med 3-5 borhull som bores i nummerert rekkefølge inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen(e) kobles til vassverket. Ved Kvalheim er grunnvann fra eksisterende borebrønn/oppkomme analysert. Kjemisk vannkvalitet er meget god, og det anbefales å teste den virkelige kapasitet på brønnen. 4 alternativr borpunkt i fjell er foreslått; 3 i nærheten av eksisterende basseng og ett øst for Hagen. Hullene bør bores med 45o fall ned til 80-100 m dyp for å krysse de vertikale sprekkesonen i området. Avhengig av kapasiteten i eksisterende brønn, må en regne med 1-3 borhull som bores i nummerert rekkefølge inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøve- pumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen(e) kobles til vassverket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.102
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport