Grunnvannsundersøkelser Vassbotn, Volda kommune

NGU har etter forespørsel fra Volda kommune gjennomført hydrogeologiske undersøkelser ved Vassbotnen i sørenden av Rotevatnet. Hallingdal bergboring AS utførte i 1979 i regi av NGU tre grunnboringer i sørenden av Rotevatnet, og fant en egnet grunnvannslokalitet ved Vassenden. Oppfølgende undersøkelser i 2006 og 2007 har bestått i georadarundersøkelser med påfølgende grunnboring og nedsetting av undersøkelsesbrønner. Undersøkelsene viser at det finnes egnete løsmasser for uttak av større mengder grunnvann i Vassbotnen. Løsmassenes sammensetning og vanngiverevne varierer betydelig både horisontalt og vertikalt, og egnete områder for brønnetablering finnes kun innenfor begrensete områder. Analyser av uttatte vannprøver viser et høyt innhold av jern og mangan i grunnvannet mot dypet av avsetningen, og for å oppnå god drikkevannskvalitet må rensing av grunnvannet påregnes. NGU anbefaler kommunen å sammenstille alternativene rensing av grunnvannte med fullrensing av Rotevatnet før grunnvannsalternativet utredes videre med etablering av prøvepumpingsbrønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.062
Page number:
35 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Project nr:
271200