Grunnvannsundersøkelser på Ørstadmoen, Oppdal kommune. Sluttrapport.

I Oppdal kommune pågår arbeid med framlegging av ny hovedplan for vann- forsyning. Som et ledd i dette arbeidet har Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurdert mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmassebrønner på Ørstadmoen. Resultatene fra prøvepumpingen viser at magasinet har en gjennomstrømnings- kapasitet (K-verdi) og et magasinvolum (S-verdi) som dekker dimensjonerende vannbehov (3-4000 l/min) med god margin. Magasinet viser ingen tegn til svekket vanngiverevne i lavvannsperioder. Resultater fra langtidsprøvepumping viser at grunnvannet har en bruksmessig og helsemessig kvalitet som gjør det godt egnet som kilde for kommunal vannforsyning. Grunnvannsmagasinet synes å ha en god naturlig beskyttelse både i form av masser med noe lavere permeabilitet i de øverste deler av magasinet og i form av positiv hydraulisk grense mot elva Driva. Uønsket påvirkning fra omkringliggende jordbruksaktivitet er ikke påvist utfra de vannanalyser som er utført under prøvepumpingsperioden. Utfra den hydrogeologiske undersøkelsen finner vi å kunne anbefale at grunnvannsmagasinet benyttes for kommunal vannforsyning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.191
Page number:
67
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport