Grunnvannsundersøkelser på Mysuseter, Sel kommune

NGU har foretatt oppfølgende undersøkelser i et område ved Storula, Mysuseter. Undersøkelsene har bestått av sonderboring og rørdriving (32mm) i åtte borehull samt testpumping og innsamling av masseprøver og vannprøver til analyse ved NGU Løsmassemektigheten er begrenset og varierer fra 5,4 m i borehull 1 til 1,3 m i borehull 5. Testpumpingene viser generelt sett middels til dårlig vann- gjennomgang. Pumping gir fra 0,2 l/s tl 1,0 l/s. Grunnvannet har for lav pH og alkalitet og det vil være nødvendig med pH-juster ing og alkalisering. Bakterieinnholdet bør undersøkes da grunnvannet er sterkt påvirket av elvevannet. Det vil trolig være nødvendig å innstallere desinfek- sjonsanlegg. Ved plassering av en brønn vil det være nødvendig å føre nøye kontroll med avløp og kloakk fra hyttene i området. Dette gjelder også hyttebebyggelsen på begge sider av elva oppstrøms brønnområdet. i tillegg må veien gjennom området legges om. Brønnområdet må gjerdes inn med minimum 15 m x 15 m gjerde. For bestemmelse av sikringssoner må det foretas en prøvepumping over lengere tid, samt modeller- ingsforsøk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.062
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland