Grunnvannsundersøkelser på Gulløymoen for etablering av ny produksjonsbrønn ved Alvdal kommunale hovedvannverk

Etter forespørsel fra Alvdal kommune gjennomførte NGU i uke 33/07 og 37/07 georadarmålinger og grunnboringer ved hovedvannkilden for Alvdal kommune på Gulløymoen. Målet for undersøkelsen var å kartlegge mulighetene for å utvide produksjonskapasiteten ved vannverket, ved etablering av en tredje skråbrønn. Data fra testpumpingen dokumenterer at vanngjennomgangen i sand/grusmassene i området som strekker seg fra de eksisterende brønnene ved Gulløymoen vannverk og ca 100 m mot sør og sørøst, er så vidt stor at vi vil anbefale etablering av en ny brønn i dette området. De forhøyede konsentrasjonene av mangan, og stedvis av jern, i grunnvannet sørover fra de eksisterende brønnene gjør at vi anbefaler at en ny brønn etableres rett sør for de eksisterende brønnene. Den nye brønnen bør anbores midtveis på søndre langside av det inngjerdede området i en avstand på ca 10 m utenfor gjerdet, og bores som en skråbrønn parallelt med de eksisterende brønnene. Vi anbefaler at den nye brønnen konstrueres med samme brønnutforming som de eksisterende brønnene. Utfra resultatene fra testpumpingen av den første produksjonsbrønnen antar vi at samlet uttakskapasitet for brønnene ved vannverket vil kunne økes med ca. 30%, d.v.s. til anslagsvis 45-50 l/s, ved etablering av en 3. brønn. (forkortet)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.007
Page number:
14 s., kar
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Project nr:
271200
Fylke:
Hedmark